Activiteitencentrum

Wie zijn wij? Wat is onze visie en missie?

Stichting El Moutaquine werd ruim 25 jaar geleden door bewoners van Tuindorp Oostzaan opgericht. De oprichters bestonden voornamelijk uit eerste en tweede generatie Marokkanen.

De initiatiefnemers voelden de behoefte om gezamenlijk dagelijks de gebeden te doen. Op een goed moment werd besloten tot de oprichting van een stichting waarna een gebedsruimte kon worden geregeld, die aan de wensen van de oprichters voldeed. Dit was het begin van wat intussen in Amsterdam-Noord een begrip is geworden; (stichting) El Moutaquine

El Moutaquine betekent letterlijk “de vromen”. Die naam is niet willekeurig gekozen; vroomheid is de basis van waaruit de stichting al decennialang ten behoeve van meerdere generaties activiteiten ontwikkelt en organiseert.

In de loop der jaren hebben steeds meer mensen hun weg naar de stichting weten te vinden. Het aantal vaste bezoekers is sinds de oprichting sterk toegenomen.

Momenteel is de stichting gehuisvest aan de Mt. Lincolnweg 23. Sinds februari 2017 heeft de stichting een jongerenafdeling, waarin enthousiaste en ambitieuze jongeren hun krachten hebben gebundeld om bepaalde activiteiten structureel uit te voeren.

De stichting telt inmiddels meer dan 400 sympathisanten[1]. Onze deuren staan open voor mensen van diverse pluimage; mannen en vrouwen, volwassenen en ouderen maar ook jongeren en met verschillende etnische achtergronden. Onlangs hebben zich ook enkele Syrische vluchtelingen bij ons aangesloten. De kern bestaat echter nog steeds uit mensen met Marokkaanse roots.

De buurt en de buren in de ruime zin des woords zijn van begin af aan nauw bij de stichting betrokken. De stichting participeert ook in activiteiten en workshops die het Stadsdeel voor de buurt organiseert. Wij zien het Stadsdeelbestuur daarom als een belangrijke partner.

De missie van stichting El Moutaquine is dan ook het mee helpen ontwikkelen, organiseren en faciliteren van verschillende activiteiten op uiteenlopende gebieden waar in de wijk behoefte aan is, met als doel het verbinden van de verschillende achtergronden, culturen en leeftijdsgroepen. Leefbaarheidsbevordering staat voorop. Religieuze normen en waarden fungeren daarbij als kompas.

Wat doet stichting El Moutaquine?

doelgroepen
Als stichting proberen wij de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Dat impliceert behalve een veilige, schone en ongeschonden wijk ook dat er geen groepen van mensen worden vergeten; wij sluiten niemand uit, sterker nog: wij proberen zoveel mogelijk bewoners te bereiken en bij onze activiteiten te betrekken. Wij zijn er dan ook voor zowel de bewoners van Tuindorp Oostzaan alsook voor de wijdere omgeving, voor zowel moslims als niet-moslims, voor mensen met diverse culturele achtergronden, voor mannen, vrouwen, kinderen, jongeren en ouderen.

De stichting ziet het als haar taak het bindmiddel te zijn om mensen bij elkaar te brengen en de ‘oren’ en ‘ogen’ in de wijk te gebruiken om activiteiten te organiseren die aansluiten op de behoeften en uitdagingen in de wijk om zodoende maatwerk te leveren qua interesses en wat er nodig is voor de wijk. De bezoekers van onze stichting zijn zeer divers qua leeftijd, sekse, culturele, religieuze en etnische achtergrond. Die diversiteit wordt door ons gekoesterd. Wij kijken niet naar de verschillen, wij leggen de focus op gemeenschappelijke kenmerken. Wij proberen de gemeenschapszin te bevorderen; daar hebben we allemaal baat bij.

Kinderen
In onze visie begint de investering in de gemeenschapszin bij jongeren al op het moment dat zij nog kind zijn en zelfs nog voor hun geboorte. In deze fase richten wij ons vooral op de toekomstige ouders. Immers als de ouders zich bewust zijn van wat een prettige, leefbare omgeving vraagt, ontstaat ook de prikkel om dit hun kinderen mee te geven. Het creëren van de gewenste ‘leefomgeving binnen ons centrum’, waar kinderen deel kunnen nemen aan diverse soorten activiteiten, zal de door de ouders ingezette ontwikkeling en opvoeding moeten versterken of tenminste het bewustzijn vergroten.

Binnen deze pedagogische leefomgeving, binnen en buiten het centrum, moet een sfeer worden gecreëerd van netjes omgaan met elkaar, met de middelen en met de leefomgeving zoals andermans spullen en de natuur. Er zal veel moeten worden geïnvesteerd in educatie, bewustwording, begeleiding en natuurlijk in activiteiten die de kinderen zelf graag willen. Spelen, vooral met elkaar, heeft ook educatieve waarde; spelregels zijn noodzakelijk en verhogen het speelplezier.

Jongeren
Jongeren zijn de volwassenen van morgen, zij zijn de toekomst. Als je nu niet in de jeugd investeert, raak je ze kwijt en dat heeft niet alleen gevolgen voor de korte termijn, maar met name ook voor de lange termijn. De kosten gaan voor de baten uit. Investeringen in de ontwikkeling en begeleiding van jeugdigen betaalt zich uiteindelijk dubbel en dwars uit. Waar komt de behoefte om ‘een hangjongere’ te zijn vandaan? Waarom hebben buurtbewoners hier last van? Waarom voelen sommige buurtbewoners zich niet veilig? Door welke leeftijdsgroep wordt vandalisme gepleegd? Waar hebben jongeren behoefte aan? Dit zijn enkele van de vele vragen waar wij als stichting het hoofd over willen breken. Dat moet samen met alle betrokkenen. Wij moeten de jongeren proberen te begrijpen en ze serieus nemen. Dat betekent ook luisteren naar wat er onder hen leeft. En naar hun wensen en verlangens. Daar kan vaak met eenvoudige middelen in tegemoet worden gekomen. Het moge duidelijk zijn dat alleen door samen te werken met allerlei doelgroepen wij samen een voor iedereen leefbare en prettige woonomgeving kunnen creëren. Als stichting willen we binnen ons gebouw een ruimte reserveren speciaal voor jongeren waar ze deel kunnen nemen aan activiteiten voor empowerment en bewustwording, maar ook voor vrijetijdsbesteding.

Ouderen
Ouderen zijn een belangrijke doelgroep binnen ons centrum. Wij zijn laagdrempelig en proberen in ieders behoeften tegemoet te komen. Ouderen hebben vaak de behoefte om gezamenlijk te kunnen bidden. Die mogelijkheid willen bieden is een van de kernwaarden van onze stichting. Daarmee kan ook eenzaamheid en het (dreigend) isolement van mensen worden tegengegaan. Het is goed als alleenstaanden maar ook stellen die over het algemeen in afzondering leven en weinig contacten hebben, op gelijkgestemden terug kunnen vallen. Ons centrum wil voor die mensen een ‘thuis’ zijn, waar ze zich veilig en gesteund voelen en contact kunnen blijven onderhouden met mensen waarmee ze veel gemeen hebben. Dit gevoel van verbondenheid draagt enorm bij aan het welzijn en het gevoel van zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Het is opvallend hoe snel ook nieuwe inwoners van Tuindorp Oostzaan de weg naar de stichting weten te vinden en zich daar ook thuis te voelen. Een mooi voordeel is, dat met het dagelijks meerdere keren heen en weer lopen tussen het centrum en hun huis, de ouderen meteen aan hun dagelijks aanbevolen beweging toekomen.

Daarnaast hebben ouderen ook veel behoefte aan duidelijkheid vooral bij veranderingen. Als stichting willen wij hier ook in voorzien door informatie- en themabijeenkomsten te organiseren en andere soorten activiteiten die aansluiten op de behoeftes van deze doelgroep.

Vrouwen als specifieke doelgroep
Op dit moment beschikken de vrouwen over een ruimte die bij lange na niet voldoende is, gezien de behoefte die de laatste jaren enorm is toegenomen. Vrouwen hebben tegenwoordig veel meer de behoefte dan voorheen om gezamenlijk het gebed te doen, zich te ontwikkelen, in zichzelf te investeren en met andere vrouwen uit Tuindorp Oostzaan te socialiseren en van elkaar te leren. Vrouwen hebben daarnaast de behoefte om een eigen commissie te vormen om activiteiten te organiseren zoals naailes, fietsles, kookles, scholing en allerlei thema’s met elkaar en met deskundigen te bespreken zoals opvoeding, schoolkeuzes, ontspanning en meer van dit soort activiteiten. De stichting wil vrouwen graag stimuleren om zich te ontwikkelen en talenten te benutten.

Vluchtelingen
De laatste jaren zijn als gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en ook elders veel mensen naar Nederland gevlucht. Vele vluchtelingen zijn door de bombardementen behalve eigendommen ook veel familie en vrienden kwijtgeraakt. Daarnaast zijn door het vluchten ook veel families en vrienden uit elkaar gerukt. Alle mensen hebben echter behoefte aan sociale relaties ter voorkoming van mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Ook in Tuindorp Oostzaan en omgeving hebben zich vluchtelingen gevestigd. Zij hebben intussen ook de weg naar ons stichting weten te vinden. Zij weten elkaar en andere bezoekers binnen ons centrum te vinden om lief en leed mee te delen, maar ook voor het vragen van hulp en advies. Dat stelt eisen aan onze know how en aan ons netwerk; wij willen, als we betrokkenen niet zelf kunnen helpen, goed kunnen doorverwijzen.

Buurtbewoners
Als stichting streven we naar een leefbare omgeving waar alle bewoners van Tuindorp Oostzaan en omgeving een actieve rol in spelen. We willen met onze stichting dan ook midden in de samenleving staan en partnerschappen en mogelijke samenwerking aangaan met alle ‘hoofdrolspelers’ binnen Tuindorp Oostzaan, waarin voor de buurtbewoners vanzelfsprekend een hoofdrol is weggelegd.

Door middel van diverse soorten activiteiten willen we investeren in het bij elkaar brengen van buurtbewoners, in het uitwisselen van ideeën en in het samenwerken om de uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Samen de verloedering tegengaan, maar ook samen problemen rondom de jeugd aanpakken. De contacten moeten gericht zijn op het oplossen van problemen, niet op het aanwijzen van schuldigen.

De stichting streeft ernaar ongeacht nationaliteit om de belangen van haar leden te behartigen. Daarbij beoogt de stichting een integriteit proces te stimuleren, zodat de mensen die een beroep op haar doen op gelijkwaardige wijze aan de samenleving deel kunnen nemen. El Moutaquine werkt met diverse organisaties samen en streeft naar een volwaardige participatie in de maatschappij en actief burgerschap. Omdat de doelgroepen divers zijn dienen ook onze activiteiten divers te zijn, waarbij alle mogelijke doelgroepen binnen de wijk zich herkennen en aangesproken moeten voelen. De activiteiten die de stichting voor ogen heeft, vallen onder te verdelen in:

  • Sociaal culturele activiteiten zoals burendag, open dagen voor buurtbewoners, iftar maaltijden met de buurtbewoners, feestelijke activiteiten, kooklessen, koffie ochtend of thee middag enz.

Een foto-impressie:

  • Educatieve activiteiten en voorlichting/thema-bijeenkomsten zoals onder andere huiswerkbegeleiding, voorlichting over gezondheid, cursussen Nederlandse taal, informatieve bijeenkomsten met aandacht voor bijvoorbeeld vragen uit de buurt, veiligheid, opvoeding en religieuze onderwerpen.

Een foto-impressie:

  • Vormen van hulpverlening en empathie waarbij gedacht kan worden aan inloopspreekuur over sociale of opvoedkundige zaken (met doorverwijsfunctie), activiteiten gericht op ouderen zoals bezoek aan bejaardenhuizen en geestelijke begeleiding, ‘jong ontmoet oud’, begeleiding enz.

  • Charitatieve en humanitaire activiteiten waaronder inzamelingsacties, donaties aan bijvoorbeeld de voedselbank en aan vluchtelingen, aandacht schenken aan humanitaire rampen en inzamelingsacties voor andere goede doelen.

  • Sportieve en recreatieve activiteiten waaronder (zaal)voetbaltoernooien, fietsen voor vrouwen, sportdagen, buitenspeeldagen enz.

Een foto-impressie:

  • Jongerenbijeenkomsten en activiteiten zoals dialoogbijeenkomsten en deelname aan workshops met verschillende actuele thema’s.

Een foto-impressie:

  • Samenwerken met de buurt, gemeente en stadsdeel aan allerlei buurtactiviteiten en projecten ten faveure van buurtparticipatie, veiligheid, schone buurt en andere doelen om te werken aan een leefbare omgeving

Een foto-impressie:.

Onze stichting werkt al jaren samen met de gemeente en diverse andere organisaties zoals: Politie, Straatcoaches, Streetcornerwork, Triaspedagogica, Combiwel, Doras, Stadsdeel Noord, Dock, huis van de buurt “de Evenaar” en vele andere.

Stichting El Moutaquine heeft ook een visie voor de toekomst waarbij zij een multifunctioneel ‘thuis’ wordt voor de inwoners van Tuindorp Oostzaan en omgeving. De stichting streeft ernaar om met dit strategisch beleidsplan toekomstbestendig te zijn. Dat impliceert dat er meer initiatieven met en voor de buurt worden ontplooid, een breder arsenaal aan sociaal culturele activiteiten worden ontwikkeld en dat er meer ingespeeld zal worden op de dynamische en maatschappelijke behoeftes van de bezoekers en de buurt.

Wat wil stichting El Moutaquine?

Tuindorp Oostzaan, Molenwijk, de Bongerd en omgeving zijn jonge en oude wijken waar veel jonge en oude gezinnen wonen die behoefte hebben aan meer activiteiten op sociaal-maatschappelijk en religieus gebied. Juist voor de jongeren, ouderen en vrouwen waar onze speciale aandacht naar uitgaat, is er onvoldoende ruimte om educatief, sociaal-culturele, sport- en maatschappelijke activiteiten op te zetten, waardoor zij onderbelicht blijven.

De activiteiten van El Moutaquine hebben tot doel om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen voor de directe achterban van de stichting, maar ook zeker voor de gemeenschap (bewoners) van Tuindorp Oostzaan in het algemeen. Deze doelstelling realiseren we door middel van het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten staan open voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. De activiteiten van El Moutaquine worden uitgevoerd op Islamitische grondslag maar zeker ook vanuit haar algemeen maatschappelijke verantwoordelijkheid op de verschillende terreinen.

Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De stichting wil graag investeren (en investeert vandaag de dag) in samenwerking met de wijkbewoners en social-maatschappelijke instellingen op lokaal niveau. Hierdoor kunnen alle betrokken partners op eigen wijze bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Zoals in de doelstelling hierboven genoemd, zijn integratie, emancipatie, actief burgerschap en participatie centrale begrippen voor stichting El Moutaquine. Hieronder een korte toelichting over de betekenis van deze begrippen voor de stichting.

INTEGRATIE
Volledige integratie in de Nederlandse samenleving is in de visie van El Moutaquine geen keuze, maar een vereiste. Nieuwkomers en oudgedienden behoren zich de geschreven en ongeschreven regels eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving.

EMANCIPATIE
Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende om lid van een samenleving te zijn. Een bevestiging van de eigen identiteit is een dynamisch proces voor de jongeren, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen leven. Hiermee wordt een nieuwe identiteit gecreëerd om van daaruit voor zichzelf en voor de samenleving op te komen. Emancipatie is hiermee een proces om je eigen positie in de samenleving op te eisen. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen normen en waarden en respect hebben voor andermans normen en waarden. Assimilatie wijzen wij principieel af, evenals het krampachtig vasthouden aan een versteende cultuur uit het land van herkomst.

PARTICIPATIE
Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar maken aan de Nederlandse samenleving. Dit komt onder andere neer op een actieve opstelling op het gebied van onderwijs, educatie en de arbeidsmarkt. Participeren betekent ook een actieve houding in het smeden van banden tussen de eigen organisatie en de omgeving. Dialoog, voorlichting, debat en gezamenlijke activiteiten horen bij dit thema.

Amsterdam, mei 2021

  1. Een stichting kent geen leden. Daarin verschilt een stichting wezenlijk van een vereniging, waarin leden het in principe voor het zeggen hebben.
  2. O.a. in de persoon van Coby van Berkum en Jolanda van Ark.